ประชุมชมรมผู้บริหารอาวุโส โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

   นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมชมรมผู้บริหารอาวุโส โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ขอบคุณภาพจากประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม