ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   
อีเมล์ : saraban04344@obec.go.th

โทรศัพท์

โทรศัพท์ 055-612793-5 โทรสาร 055-621290 
– กลุ่มอำนวยการ ต่อ 16
– กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 23
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
– กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 20
– กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 21
– กลุ่มกฏหมายและคดี ต่อ 20
– หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 20
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 24