อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายดำรง มโนรถ

นายดำรง มโนรถ

ประธานอนุกรรมการ

นายเมธี จุมพลศรี

นายเมธี จุมพลศรี

ผู้แทน กศจ.
นายสมพงค์ ชมชัย

นายสมพงค์ ชมชัย

นายอำเภอศรีสัชนาลัย
น.ส.สุทัสสา อุปลกะลิน

น.ส.สุทัสสา อุปลกะลิน

ผู้แทน ก.ค.ศ.
นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์

นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
นายวรินทร์ ชำนาญผา

นายวรินทร์ ชำนาญผา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาฯ
นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์

นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์

ผู้แทนครู
นายเกียรติชัย สังข์จันทร์

นายเกียรติชัย สังข์จันทร์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
นางวริศรา ณีศะนันท์

นางวริศรา ณีศะนันท์

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
นายสุดเขต สวยสม

นายสุดเขต สวยสม

กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ทิวาพร พุกกลื่น

น.ส.ทิวาพร พุกกลื่น

ผู้ช่วยเลขานุการ