ผู้บริหาร สพม.สุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม

นายสุดเขต สวยสม

ผอ.สพม.สุโขทัย

น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข

น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข

รอง ผอ.สพม.สุโขทัย
นายศราวุธ คำแก้ว

นายศราวุธ คำแก้ว

รอง ผอ.สพม.สุโขทัย