บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

น.ส.รัตติกาล ทิพย์โหมด

น.ส.รัตติกาล ทิพย์โหมด

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

น.ส.จำลองลักษณ์ ซอกผา

น.ส.จำลองลักษณ์ ซอกผา

เจ้าพนักงานตรวจสอบภายใน