บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์

นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
น.ส.กมลศรี ยี่สุ่น

น.ส.กมลศรี ยี่สุ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.อุษณีย์ ยิ่งสกุล

น.ส.อุษณีย์ ยิ่งสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.รสสุคนธ์ สารยศ

น.ส.รสสุคนธ์ สารยศ

พนักงานธุรการ