บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางเยาวเรศ รอดม่วง

นางเยาวเรศ รอดม่วง

ผ.อ.กลุ่มอำนวยการ
นางชนิสร โสภาจิตร

นางชนิสร โสภาจิตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวชริน เขียวสีทอง

นางสาวชริน เขียวสีทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
น.ส.ชลธิชา สุวรรณจันทร์รัศมี

น.ส.ชลธิชา สุวรรณจันทร์รัศมี

นักจัดการงานทั่วไป
นายนิรันดร์ สุวรรณศิลป์

นายนิรันดร์ สุวรรณศิลป์

พนักงานขับรถยนต์
นายสุรินทร์ จ่ายหนู

นายสุรินทร์ จ่ายหนู

พนักงานขับรถยนต์
นายเทิดศักดิ์ ใจตรง

นายเทิดศักดิ์ ใจตรง

พนักงานขับรถยนต์
นางบุญยัง อินทร์เอี่ยม

นางบุญยัง อินทร์เอี่ยม

พนักงานทำความสะอาด