บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางเยาวเรศ รอดม่วง

นางเยาวเรศ รอดม่วง

ผ.อ.กลุ่มอำนวยการ
นางชนิสร โสภาจิตร

นางชนิสร โสภาจิตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร บุตรชา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร บุตรชา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.พัชรินทร์ สุขพร้อม

น.ส.พัชรินทร์ สุขพร้อม

พนักงานธุรการ
นางจิรวรรณ เต้หล่อง

นางจิรวรรณ เต้หล่อง

พนักงานพิมพ์ดีด
นายธีรโชติ พระจริญ

นายธีรโชติ พระจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนิรันดร์ สุวรรณศิลป์

นายนิรันดร์ สุวรรณศิลป์

พนักงานขับรถยนต์
นายสุรินทร์ จ่ายหนู

นายสุรินทร์ จ่ายหนู

พนักงานขับรถยนต์
นายเทิดศักดิ์ ใจตรง

นายเทิดศักดิ์ ใจตรง

พนักงานขับรถยนต์
นางบุญยัง อินทร์เอี่ยม

นางบุญยัง อินทร์เอี่ยม

พนักงานทำความสะอาด