บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

นางเยาวเรศ รอดม่วง

นางเยาวเรศ รอดม่วง

ผ.อ.กลุ่มอำนวยการ
น.ส.ชลธิชา สุวรรณจันทร์รัศมี

น.ส.ชลธิชา สุวรรณจันทร์รัศมี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชริน เขียวสีทอง

นางสาวชริน เขียวสีทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
น.ส.พัชราภรณ์ สุขเมือง

น.ส.พัชราภรณ์ สุขเมือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิรันดร์ สุวรรณศิลป์

นายนิรันดร์ สุวรรณศิลป์

พนักงานขับรถยนต์
นายสุรินทร์ จ่ายหนู

นายสุรินทร์ จ่ายหนู

พนักงานขับรถยนต์
นายเทิดศักดิ์ ใจตรง

นายเทิดศักดิ์ ใจตรง

พนักงานขับรถยนต์
นางบุญยัง อินทร์เอี่ยม

นางบุญยัง อินทร์เอี่ยม

พนักงานทำความสะอาด