บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ

นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน

นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ

อีเมล : planst1_1@hotmail.com โทรศัพท์ : 055-612793 ต่อ 24

นายนิรุติ บวบขม

นายนิรุติ บวบขม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

อีเมล : nirutbk@gmail.com โทรศัพท์ : 055-612793 ต่อ 24