บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.สุวิมล คงเชย

น.ส.สุวิมล คงเชย

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
น.ส.เพ็ญจันทร์ มั่นคง

น.ส.เพ็ญจันทร์ มั่นคง

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.กนกพร ปู่ดอก

น.ส.กนกพร ปู่ดอก

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.วัชรินทร์ สุขศรีทอง

น.ส.วัชรินทร์ สุขศรีทอง

นักวิชาการพัสดุ
น.ส.จิราพร ราชอาสา

น.ส.จิราพร ราชอาสา

เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.บุณยาพร กอบเงิน

น.ส.บุณยาพร กอบเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายวิศวัฒน์ วิลาวัลย์

นายวิศวัฒน์ วิลาวัลย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ