บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.สุวิมล คงเชย

น.ส.สุวิมล คงเชย

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
น.ส.เพ็ญจันทร์ มั่นคง

น.ส.เพ็ญจันทร์ มั่นคง

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.สุกรรญา ทองรอด

น.ส.สุกรรญา ทองรอด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.กนกพร ปู่ดอก

น.ส.กนกพร ปู่ดอก

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายวิศวัฒน์ วิลาวัลย์

นายวิศวัฒน์ วิลาวัลย์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.วัชรินทร์ สุขศรีทอง

น.ส.วัชรินทร์ สุขศรีทอง

นักวิชาการพัสดุ
น.ส.บุณยาพร กอบเงิน

น.ส.บุณยาพร กอบเงิน

เจ้าหน้าที่พัสดุ
น.ส.จิราพร ราชอาสา

น.ส.จิราพร ราชอาสา

เจ้าหน้าที่การเงิน