บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์

นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หมายเลขโทรศัพท์ 055 612 793 ต่อ 20

น.ส.ปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์

น.ส.ปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์

พนักงานราชการ