บุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนวพรรณ อ้นมั่น

นางนวพรรณ อ้นมั่น

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 055 612 793 ต่อ 20 e-mail : develop.spm38@gmail.com

น.ส.สุชานันต์ บูรณะไทย

น.ส.สุชานันต์ บูรณะไทย

นักทรัพยากรบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ : 055 612 793 ต่อ 20 e-mail : sucha.spm38@gmail.com