ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม

นายสุดเขต สวยสม

ประธานกรรมการ
น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข

น.ส.ศิริวรรณ ขวัญมุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนตรึ คงเจริญ

นายมนตรึ คงเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชวลิต ทะยะ

นายชวลิต ทะยะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประสาน โชติมน

นายประสาน โชติมน

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมจิต คงรักษา

นายสมจิต คงรักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพบูลย์ พวงเงิน

นายไพบูลย์ พวงเงิน

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ
นางสมใจ สุจริต

นางสมใจ สุจริต

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
นางเผอิญ วงษ์ทับทิม

นางเผอิญ วงษ์ทับทิม

กรรมการและเลขานุการ