หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

30 พฤศจิกายน 2565

ธีรโชติ พระเจริญ

30 พฤศจิกายน 2565

ธีรโชติ พระเจริญ

30 พฤศจิกายน 2565

เว็บไซต์กลุ่มงาน สพม.สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 1 ธันวาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 30 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 22 พฤศจิกายน 2565 การโอนเงินเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 22 พฤศจิกายน 2565 การโอนเงินเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 22 พฤศจิกายน 2565 การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 66 (ครูผู้ฝึกสอนและบุคลากรสนับสนุนกีฬาให้แก่โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา งวดที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค.65 – ก.พ.66) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ เรื่องปัญหาของที่นอน เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรู้ก่อนช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์ และเรื่องเลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 14 พฤศจิกายน 2565 การจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ข่าวโดย จำลองลักษณ์ ซอกผา
 • 9 พฤศจิกายน 2565 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 1 ธันวาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 30 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 17 ตุลาคม 2565 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ รับสมัครนักการภารโรง ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 6 กันยายน 2565  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในสำนักงาน ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 5 กันยายน 2565  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาฟิสิกส์และภาษาไทย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 3 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาชีววิทยา ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 2 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ พนักงานราชการ  ตำแหน่งในสำนักงาน ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 2 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 12 ตุลาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค-ก.ย.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 10 สิงหาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย-มิ.ย.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.64-ธ.ค.64) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 25 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 19 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 5 ตุลาคม 2564 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 21 กันยายน 2565 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้าน ICT (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ICT SPECIAL CLASSROOM CURRICULUM) โดย ดร.นฤภพ  ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษาบนฐานนวัตกรรมชุมชน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การประเมินโครงส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 29 เมษายน 2565 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ผู้รายงาน ศมณณ์ญา บุญประสพ ข่าวโดย admin
 • 28 มีนาคม 2565 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนเมืองเชลียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้รายงาน นางสาวอัญชิสา สารีบุตร ข่าวโดย admin
 • 28 มกราคม 2565 การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ของ นายณัฐพล  คัมภีรพจน์ ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ของ นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.38 ข่าวโดย admin