หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

12 สิงหาคม 2565

ธีรโชติ พระเจริญ

12 สิงหาคม 2565

ธีรโชติ พระเจริญ

10 สิงหาคม 2565

ธีรโชติ พระเจริญ

10 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 11 สิงหาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา สังกัด สพม.สุโขทัย (เพิ่มเติม) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง ปรับปรุงคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นที่ ศธ 04002/ว3030 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 8 สิงหาคม 2565 ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคลากรห้องเรียนกีฬาเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 (ศธ 04344/ว2382) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 8 สิงหาคม 2565 ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคลากร สพม.ตาก เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 (ศธ 04344/ว2389) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 8 สิงหาคม 2565 ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ครูภาษาจีนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 (ศธ 04344/ว2390) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 8 สิงหาคม 2565 ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพม.ตากเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 (ศธ 04344/ว2388) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 8 สิงหาคม 2565 ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ครูผุ้ทรงคุณค่าแห้งแผ่นดิน เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2565 (ศธ 04344/ว2347) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 8 สิงหาคม 2565 แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว74,ว75,ว76,ว85 ลว. 6,14 มิ.ย.2565) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 11 สิงหาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา สังกัด สพม.สุโขทัย (เพิ่มเติม) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัคร นักการภารโรงและ พนักงานขับรถยนต์ ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 4 สิงหาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยาสังกัดสพม.สุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 3 สิงหาคม 2565 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 3 สิงหาคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 29 มิถุนายน 2565 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565(สำหรับต่างเขตพื้นที่การศึกษา) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 16 มิถุนายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 10 สิงหาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย-มิ.ย.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.64-ธ.ค.64) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 25 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 19 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 5 ตุลาคม 2564 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 14 กันยายน 2564 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 11 สิงหาคม 2565 การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษาบนฐานนวัตกรรมชุมชน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การประเมินโครงส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 29 เมษายน 2565 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ผู้รายงาน ศมณณ์ญา บุญประสพ ข่าวโดย admin
 • 28 มีนาคม 2565 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนเมืองเชลียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้รายงาน นางสาวอัญชิสา สารีบุตร ข่าวโดย admin
 • 28 มกราคม 2565 การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ของ นายณัฐพล  คัมภีรพจน์ ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ของ นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.38 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การบริหารคุณภาพวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัย นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ข่าวโดย admin