หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

26 มกราคม 2565

ธีรโชติ พระเจริญ

24 มกราคม 2565

ธีรโชติ พระเจริญ

23 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 21 มกราคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 20 มกราคม 2565 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 18 มกราคม 2565 ส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ บก.28) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 11 มกราคม 2565 ส่งสำเนาหนังสือ ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 10 มกราคม 2565 แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 10 มกราคม 2565 ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 4 มกราคม 2565 ส่งสำเนาหนังสือ ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 30 ธันวาคม 2564 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 21 มกราคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 10 มกราคม 2565 โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 6 มกราคม 2565 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และพนักงานบริการ ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 30 ธันวาคม 2564 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 30 ธันวาคม 2564 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565(สำหรับต่างเขต) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 28 ธันวาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 18 ธันวาคม 2564 การรับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลประเภทบุคลากรทางการศึกษา ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 28 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 25 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 19 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 5 ตุลาคม 2564 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอน ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 14 กันยายน 2564 เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 9 สิงหาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ(Oparating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 4 สิงหาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ(Oparating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สพม.ตาก) ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ของ นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.38 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การบริหารคุณภาพวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัย นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้รับผิดชอบ นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ข่าวโดย admin