หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

3 มีนาคม 2567

ธีรโชติ พระเจริญ

2 มีนาคม 2567

ธีรโชติ พระเจริญ

1 มีนาคม 2567
นายสุดเขต สวยสม
ผอ.สพม.สุโขทัย
ประวัติการทำงาน

เว็บไซต์กลุ่มงาน สพม.สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 1 มีนาคม 2567 ประกาศ ราชชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 9 กุมภาพันธ์ 2567 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 8 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 7 กุมภาพันธ์ 2567 ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อจัดการเรียนรู้และการสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิตสองมือในโรงเรียนโดยสถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 5 กุมภาพันธ์ 2567 การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีศพ ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 2 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมค่ายวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 31 มกราคม 2567 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 1 มีนาคม 2567 ประกาศ ราชชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาควงามปลอดภัยประจำหอพักโครงการห้องเรียนกีฬา ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 9 กุมภาพันธ์ 2567 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 8 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Boy) เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน และพนักงานบริการ ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 31 มกราคม 2567 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย จินตนา ทองกล่ำ
 • 29 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศขายพัสดุทีไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 16 ตุลาคม 2566 แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ตามสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว139,ว141,ว147,ว148 ลว. 28 ,30 ส.ค.66,7,12 ก.ย.66)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 กรกฎาคม 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา 8 รายการประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 17 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 1 มีนาคม 2567 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 21 กุมภาพันธ์ 2567 ชื่อเรื่อง ศึกษาการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้ศึกษาวิจัย ระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก็วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพม.สุโขทัย ข่าวโดย admin
 • 21 พฤศจิกายน 2566 รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอน สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ข่าวโดย admin
 • 8 พฤศจิกายน 2566 ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเกมการเล่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ ผู้วิจัย นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์ ข่าวโดย admin
 • 8 พฤศจิกายน 2566 ชื่อผลงานวิจัย : รูปแบบการพัฒนาข้อตกลงในการพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษาตามจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผู้วิจัย : ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ข่าวโดย admin
 • 3 พฤศจิกายน 2566 ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารแบบ 5P4Q ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ชื่อผู้รายงาน นายยศภัค จรัสศุภชยา ข่าวโดย admin
 • 3 พฤศจิกายน 2566 ชื่อเรื่อง รูปแบบการดำเนินงานการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนสู่สถานศึกษาปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ชื่อผู้ประเมิน อำนาจ อัปษร ข่าวโดย admin
 • 27 ตุลาคม 2566 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้วิจัย : นางจารุวรรณ บุญโต ข่าวโดย admin
 • แบบประเมินความพึงพอใจ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  ด้านการบริหารทั่วไป
  ด้านการบริหารงบประมาณ
  ด้านวิชาการ
  ด้านบริหารงานบุคคล