หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

ธีรโชติ พระเจริญ

30 มกราคม 2566

ธีรโชติ พระเจริญ

28 มกราคม 2566
นายสุดเขต สวยสม
ผอ.สพม.สุโขทัย
ประวัติการทำงาน

เว็บไซต์กลุ่มงาน สพม.สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 26 มกราคม 2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข่าวโดย admin
 • 13 มกราคม 2566 ขอส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคลากรห้องเรียนกีฬา เดือนธันวาคม 2565  ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 13 มกราคม 2566 ขอส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพม.สุโขทัย เดือนธันวาคม 2565  ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 13 มกราคม 2566  ขอส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพม.ตาก เดือนธันวาคม 2565  ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 13 มกราคม 2566 ขอส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคลากร สพม.ตาก เดือนธันวาคม 2565 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 11 มกราคม 2566 แก้ไขปฏิทินและหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปีพ.ศ.2566 ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 3 มกราคม 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566  (ต่างเขต) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 22 ธันวาคม 2565 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 11 มกราคม 2566 แก้ไขปฏิทินและหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปีพ.ศ.2566 ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 3 มกราคม 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566  (ต่างเขต) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 22 ธันวาคม 2565 การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 22 ธันวาคม 2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2566 ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 7 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 1 ธันวาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปบรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 30 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 17 ตุลาคม 2565 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ รับสมัครนักการภารโรง ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 18 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 11 มกราคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 ธันวาคม 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 ธันวาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 12 ตุลาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค-ก.ย.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 10 สิงหาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย-มิ.ย.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 เมษายน 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.64-ธ.ค.64) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 21 กันยายน 2565 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้าน ICT (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ICT SPECIAL CLASSROOM CURRICULUM) โดย ดร.นฤภพ  ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษาบนฐานนวัตกรรมชุมชน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การประเมินโครงส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 29 เมษายน 2565 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ผู้รายงาน ศมณณ์ญา บุญประสพ ข่าวโดย admin
 • 28 มีนาคม 2565 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนเมืองเชลียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้รายงาน นางสาวอัญชิสา สารีบุตร ข่าวโดย admin
 • 28 มกราคม 2565 การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ของ นายณัฐพล  คัมภีรพจน์ ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ของ นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.38 ข่าวโดย admin