หน้าแรก

สพม.สุโขทัย

We are family

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรม

นายสุดเขต สวยสม
ผอ.สพม.สุโขทัย
ประวัติการทำงาน

เว็บไซต์กลุ่มงาน สพม.สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

 • 30 พฤษภาคม 2566 มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 22 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 11 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 10 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2566 ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 9 พฤษภาคม 2566 ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บุคลากร สพม.ตาก เดือนเมษายน 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 9 พฤษภาคม 2566 ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โครงการห้องเรียนกีฬาเดือนเมษายน 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 9 พฤษภาคม 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 26 เมษายน 2566 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 22 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 11 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 21 เมษายน 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 21 เมษายน 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งและการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 19 เมษายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (นาฏศิลป์) โรงเรียนอุดมดรุณี ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 19 เมษายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนัการภารโรง โรงเรียนอุดมดรุณี ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 19 เมษายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดมดรุณี ข่าวโดย ธีรโชติ พระเจริญ
 • 18 เมษายน 2566 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข่าวโดย วิลาวัณย์ ชูเนตร
 • 12 เมษายน 2566 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 31 มีนาคม 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 31 มีนาคม 2566 ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา 8 รายการ ประจำปี 2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 31 มีนาคม 2566 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 18 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.65-ธ.ค.65) ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 11 มกราคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 ธันวาคม 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 28 ธันวาคม 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข่าวโดย วัชรินทร์ สุขศรีทอง
 • 27 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้วยกลยุทธ์ SPOETSarD Model ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม : ผู้วิจัย นายสรายุทธ เกษรพรหม ข่าวโดย admin
 • 21 กันยายน 2565 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้าน ICT (RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ICT SPECIAL CLASSROOM CURRICULUM) โดย ดร.นฤภพ  ขันทับไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการบริหารจัดการศึกษาบนฐานนวัตกรรมชุมชน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 11 สิงหาคม 2565 การประเมินโครงส่งเสริมทักษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” ผู้ประเมิน: อุไรวรรณ โพธิ์นาค ข่าวโดย admin
 • 29 เมษายน 2565 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้คู่มือนิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ผู้รายงาน ศมณณ์ญา บุญประสพ ข่าวโดย admin
 • 28 มีนาคม 2565 รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนเมืองเชลียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้รายงาน นางสาวอัญชิสา สารีบุตร ข่าวโดย admin
 • 28 มกราคม 2565 การประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวังทองวิทยา อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ของ นายณัฐพล  คัมภีรพจน์ ข่าวโดย admin
 • 20 กรกฎาคม 2564 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ข่าวโดย admin