ประวัติ นายสุดเขต สวยสม

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

*********************************

ประวัติ                    นายสุดเขต สวยสม

วันเดือนปีเกิด            วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2513

วุฒิการศึกษา             – การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ผ่านอบรมพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 10 (นบศ.ศธ.10)

ภูมิลำเนาเดิม            อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ปัจจุบัน              อำเภอเมือง         จังหวัดกำแพงเพชร

ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สำคัญ

พ.ศ.2532 – 2536     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกรรมวิธีข้อมูล กองยุทธการ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหมๅ

พ.ศ.2537                ครู โรงเรียนราชประชาสมาสัย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ อาจารย์พิเศษ ประจำโรงเรียนนาวิกวาณิชย์ จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ.2537 – 2541     อาจารย์ 1 ระดับ 3-4 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง สปจ.สุโขทัย

พ.ศ.2541- 2543       อาจารย์ 1 ระดับ 4     โรงเรียนบ้านห้วยน้อย     สปจ.พิจิตร

พ.ศ.2543-2549 ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการการโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ สพท.พิจิตร เขต 1

พ.ศ.2549-2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพระ สพท.พิจิตรเขต 1/ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา)

พ.ศ.2552-2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พ.ศ.2553-2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

พ.ศ.2556     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์)

พ.ศ.2556     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (กำแพงเพชร – พิจิตร)

พ.ศ.2559     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 (สุโขทัย – ตาก)

พ.ศ.2559-2561 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี

พ.ศ.2561     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41

พ.ศ.2562     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  (สุโขทัย – ตาก)

พ.ศ.2564     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

พ.ศ.2565     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

พ.ศ.2565     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

สโลแกนการทำงาน

                         “ คิดดี  พูดดี  ทำดี  ชีวีสุขสันต์  ทั้งตัวฉันและสังคม”