บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

นายทวีศักดิ์ นาโสก

นายทวีศักดิ์ นาโสก

นิติกรชํานาญการพิเศษ
นายสันนิธิ ช้างรบ

นายสันนิธิ ช้างรบ

นิติกร