บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

นายทวีศักดิ์ นาโสก

นายทวีศักดิ์ นาโสก

นิติกรชํานาญการพิเศษ