บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.ทิวาพร พุกกลิ่น

น.ส.ทิวาพร พุกกลิ่น

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางณัฎฐพิชา โชติมน

นางณัฎฐพิชา โชติมน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
น.ส.อุษณีย์ ยิ่งสกุล

น.ส.อุษณีย์ ยิ่งสกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางชนิสร โสภาจิตร

นางชนิสร โสภาจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.จินตนา ทองกล่ำ

น.ส.จินตนา ทองกล่ำ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางวิลาวัณย์ ชูเนตร

นางวิลาวัณย์ ชูเนตร

พนักงานราชการ
น.ส.พัชรินทร์ สุขพร้อม

น.ส.พัชรินทร์ สุขพร้อม

พนักงานราชการ
นางจิวรรณ เต้หล่อง

นางจิวรรณ เต้หล่อง

พนักงานราชการ