บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.ทิวาพร พุกกลิ่น

น.ส.ทิวาพร พุกกลิ่น

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางณัฎฐพิชา โชติมน

นางณัฎฐพิชา โชติมน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์

นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.อุษณีย์ ยิ่งสกุล

น.ส.อุษณีย์ ยิ่งสกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิลาวัณย์ ชูเนตร

นางวิลาวัณย์ ชูเนตร

พนักงานราชการ
น.ส.พัชรินทร์ สุขพร้อม

น.ส.พัชรินทร์ สุขพร้อม

พนักงานราชการ
นายธีรโชติ พระเจริญ

นายธีรโชติ พระเจริญ

พนักงานพิมพ์ดีด
นางจิวรรณ เต้หล่อง

นางจิวรรณ เต้หล่อง

พนักงานราชการ