บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.ทิวาพร พุกกลิ่น

น.ส.ทิวาพร พุกกลิ่น

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางณัฎฐพิชา โชติมน

นางณัฎฐพิชา โชติมน

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์

นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.อุษณีย์ ยิ่งสกุล

น.ส.อุษณีย์ ยิ่งสกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ขวัญเรือน ศรีวิไล

น.ส.ขวัญเรือน ศรีวิไล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางวิลาวัณย์ ชูเนตร

นางวิลาวัณย์ ชูเนตร

นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์

น.ส.ปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์

พนักงานราชการ