บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

น.ส.ปริศนา มณีวงศ์

น.ส.ปริศนา มณีวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง

นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
น.ส.นิรวรรณ เลื่อนชิด

น.ส.นิรวรรณ เลื่อนชิด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
น.ส.ณิชชา พินิจ

น.ส.ณิชชา พินิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน

นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
นายสมพร ขุมเพชร์

นายสมพร ขุมเพชร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีรโชติ พระเจริญ

นายธีรโชติ พระเจริญ

พนักงานพิมพ์ดีด