บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

No Team Group Found
น.ส.ปริศนา มณีวงศ์

น.ส.ปริศนา มณีวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง

นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.นิรวรรณ เลื่อนชิด

น.ส.นิรวรรณ เลื่อนชิด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
น.ส.จินตนา ทองกล่ำ

น.ส.จินตนา ทองกล่ำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน

นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
นายสมพร ขุมเพชร์

นายสมพร ขุมเพชร์

นักวิชาการศึกษา
น.ส.ณิชชา พินิจ

น.ส.ณิชชา พินิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ