บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางวราภรณ์ เอมเปีย

นางวราภรณ์ เอมเปีย

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.ปริศนา มณีวงศ์

น.ส.ปริศนา มณีวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์

นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง

นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.นิรวรรณ เลื่อนชิด

น.ส.นิรวรรณ เลื่อนชิด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
น.ส.กัญฐณา ชัยรัตน์

น.ส.กัญฐณา ชัยรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.จินตนา ทองกล่ำ

น.ส.จินตนา ทองกล่ำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน

นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา