แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน และการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายเร่งด่วน (QUICK WIN)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ