การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER)”

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER)” โดยมีคณะผู้บริการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี