การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง