การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนให้คำปรึกษา

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนให้คำปรึกษา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนในด้านสุขภาพจิต โดยมีนักเรียนโรงเรียนศรีนครที่เป็นแกนนำเพื่อนให้คำปรึกษาเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีนคร