ประชุมปฏิบัติการศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ OBEC Learning Loss Center : LLC

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการศูนย์ขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ OBEC Learning Loss Center : LLC โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย