สพม.สุโขทัย ศึกษาดูงาน ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะการปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารการจัดการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1