รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ 28 ก.พ.2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบรูณ์ปี 2564 เพื่อนำไปเผยแพร่สร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในความเป็นไทย จากนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)