ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บค่าใช้จ่ายและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บค่าใช้จ่ายและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565)