การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) วันที่ 17 ก.พ. 2565

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานการประเมินสัมฤทธิผล พร้อมด้วยนายอำนวย บูรณะไทย ผอ.รร.บ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและนายไพบูลย์ พวงเงิน ผอ.รร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ของ ว่าที่ ร.ต. ธีระวัฒน์ คำชุ่ม  ผอ.รร.ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565)