การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ “ข้อตกลงในการพัฒนางาน : Performance Agreement” (ว PA)

   ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ “ข้อตกลงในการพัฒนางาน : Performance Agreement” (ว PA) ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี (วันที่ 23 มกราคม 2565)