ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ระดับจังหวัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ระดับจังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   การจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  Data scientists เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data scientists ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)