ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ประธานการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมเจ้าราม  สพม.สุโขทัย โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดการประชุม และนายวัลลพ สงวนนาม รองเลาขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมชี้แจงการดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน (เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)