อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Unplugged)”

  ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Unplugged)” โดยใช้ระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing Science) แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษา โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) จำนวน ๑๖ ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ จำนวน ๑๒๙ คน จากหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน ๕๙ แห่ง  และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรแกนนำของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  และทีมวิทยากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รวมทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน ณ  ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย