การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online)

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โดยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรในการประชุม พร้อมด้วยนางวราภรณ์  เอมเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 23 กันยายน 2564 )