ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล” พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีวิทยากร ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมคณะครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ให้กับคณะครูผู้สอน พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ สพฐ. และสมรรถนะการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม E-Class room โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม (วันที่ 4 พฤษภาคม 2567)