การประชุมขับเคลื่อนการน้อมพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษในหลวงรัชกาลที่ 10บสู่การปฏิบัติ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให้มีงานทำ มีอาชีพ และให้เป็นพลเมืองดี ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 29 มกราคม 2567)