ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารอบที่ 2 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2  (1 เมษายน 2566 –ว30 กันยายน 2566) โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 16 ตุลาคม 2566)