ประชุมคณะทำงานจัดตั้งสำนักความปลอดภัย ทางการศึกษา (Educational Safety Bureau)

ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งสำนักความปลอดภัยทางการศึกษา (EducationยSafetypBureau)                 โดยมีนายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นประธานการประชุม      ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 27 กันยายน 2566)