การอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำปีการศึกษา 2566

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน เรื่องอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC เพื่อสร้างนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ให้เยาวชนที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการดำรงชีวิต และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาในกับเพื่อนนักเรียน ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม (วันที่ 22 กันยายน 2566)