ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 8 สิงหาคม 2566)