เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.2566-2570) เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 4 สิงหาคม 2566)