อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)    

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 20 กรกฎาคม 2566)