ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลฯ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ของ นายเฉลิมพล ทองจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา ณ โรงเรียนวังทองวิทยา (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)