ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามนักเรียน และการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา

นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และคณะฯ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตามนักเรียน และการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนกีฬา  โดยมีกลุ่มนโยบายและแผน คณะครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  (วันที่ 4 กรกฎาคม 2566)