ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เพื่อเข้ารับรางวัล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการบริหาร  กลุ่มพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตเพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17  ครั้งที่ 1 / 2566 พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.พิษณุโลก  เขต 1  (วันที่ 4 กรกฎาคม 2566)