สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลประกวดสุนทรพจน์ “เยาวชนรักสถาบัน”

  นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์  เยาวชน รักสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวอาริยา รอดสิน ชั้น ม.5 โรงเรียนอุดมดรุณี

2. รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวปวีณา คำบุตร ชั้น ม.5 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

3. รางวัลชมเชย 3 รางวัล

   3.1 ชื่อ นางสาวสราญรส แย้มทุ่ง ชั้น ม.5 โรงเรียนอุดม

   3.2 ชื่อ นางสาวชาลิสา ครุฑจับนาค ชั้น ม.5 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

   3.3 ชื่อ นายสุรเชษฐ์ มีบุตร ชั้น ม.5 โรงเรียนสุโขทัย  ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 29 มิถุนายน 2566)