สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ปีที่ 12 รุ่นติดตามความเพียร ได้แก่ นายยุทธนา  กรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครูผู้สอน นายเฉลิมพล ทองจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา ได้รับเกียรติบัตรประเภทผู้บริหารสถานศึกษา                    นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา และนายอำพล ด่วนเดิน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ได้รับเกียรติบัตรประเภทครูผู้สอน (วันที่ 12 พฤษภาคม 2566)