สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม  ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อดูบริบทและความพร้อมตามแนวนโยบายเร่งด่วนเรื่องความปลอดภัย ในสถานศึกษา พบว่าโรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ในการจัดการเรียน การสอนเป็นอย่างดี และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคน โดยได้เน้นย้ำ เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม และโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม (วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)