การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ครู และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาและโรงเรียนตลิ่งชั่นวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศฯ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา (วันที่ 20 มีนาคม 2566)