ร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยพร้อมด้วยนางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 และคณะกรรมการตรวจราชการและติดตามประเมินตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566)