สพม.สุโขทัยคัดเลือก รร.ต้นแบบลูกเสือ เป้าหมายฟื้นฟูสร้างพัฒนาเด็กไทยเป็นคนดี

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา (ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน) และนายสุรกิจ นองขมวด ครูโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา (ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ” ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับทุกโรงเรียนกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกเสือ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นศูนย์ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ ในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ยึดมั่นประชาธิปไตยมีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้