สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้  นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สหวิทยาเขตเจ้าราม เพื่อดูบริบทและความพร้อมตามแนวนโยบายเร่งด่วนเรื่องความปลอดภัย ในสถานศึกษา พบว่าโรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ในการจัดการเรียน การสอนเป็นอย่างดี และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนทุกคน โดยได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ และลิไทพิทยาคม (วันที่ 23 พฤษภาคม 2566)