ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการฯ ออกติดตาม  ตรวจสอบ  และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการค่าก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ  ณ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม (วันที่ 10 พฤษภาคม 2566)