สพม.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระยะที่ 1 โครงการวิจัย เรื่องแนวทางการยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต โดยใช้รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อให้งานวิจัยดังกล่าวได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ครบถ้วน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)